การพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็ปไซต์ฐานข้อมูลของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Development of applications and website database of Phuket local food for creative city in Gastronomy", IC4E '19 Proceedings of the 10th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning, 10 - 13 มกราคม 2019, โตเกียว ญี่ปุ่น