Journal

ระบบอาหารท้องถิ่น...ความสัมพันธ์ที่ยึดโยงชุมชนทัพคล้ายกรณีศึกษาชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 16863690)
13
2
153-189
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-