Search Result of "อายุการเก็บ"

About 735 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บน้ำจิ้มซีฟู้ด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายชาญเดช เดชอนันตชาติ)

Img
Img

งานวิจัย

อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ซอสดังดัง (Dang Dang Sauce) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

แหล่งทุน:บริษัท เบลล่าเทคโนโลยี จำกัด

Img

งานวิจัย

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ มะพร้าวฟรีสดราย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมบดเพื่อประกอบอาหารและยืดอายุการเก็บรักษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาวพรรณชนิจจ์ สุนทรฐิติเจริญ)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

วิจัยเพื่อหาอายุการเก็บรักษาของน้ำส้มคั้นสด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายธิติ พัววรานุเคราะห์)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอฟ ดับบลิว อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ Canned Pineapple in Rice Syrup (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิบรรจุขวดพร้อมบริโภค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาววีณา ชูคีรียานันทกุล)

Img
12345678910...