การพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียรวดเร็วด้วยเทคนิคทางชีวเคมีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา