Search Result of "ข้าวไร่"

About 213 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผงข้าวไรซ์เบอรร์รี่งอกผสมใบชะมวง/เห็ดหูหนูขาว-ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองเเละบำรุงผิว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสแนคจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเต้าหู้ปลาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เห็ด และการพัฒนาโจ๊ก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัทแปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:บริษัท เดฟเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (2016)

ผลงาน:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่

นักวิจัย: Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

Doner:มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ ม.เกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (2016)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

นักวิจัย: Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Doner:Thai Cosmetic Cluster

Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวกับลักษณะบางประการของคุณภาพแป้งและความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางกลุ่มในเมล็ดข้าวไร่เพื่อการพิจารณาลักษณะในการคัดพันธ์ุเมล็ดข้าวไร่ของเกษตรกรโครงการวิจัยที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวไร่และลักษณะบางประการของคุณภาพแป้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์ยุภา ปู่แตงอ่อน, Imgอาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรีระนันท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...