การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมวุ้นมะพร้าวพร้อมบริโภคพลังงานน้อย (กลุ่มที่ 34)

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

  • inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี