Search Result of "กระบวนการเอกซ์ทรูชัน"

About 105 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดฯ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดลองผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่น (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

แหล่งทุน:บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยนวัตกรรมการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโดยใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณธรรมนุญ แก้วเตชะ)

Img
Img

งานวิจัย

สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าวสกัดไขมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน: ผลของกระบวนการให้ความร้อน ความดัน การหมัก และการขึ้นรูปแบบแพตตี้ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, Imgดร.หทัยชนก กันตรง, Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ, Imgนางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์, Imgฐิตาพร ตัมพานุวัตร, Imgภาธิกา เพ่งพินิจ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

123456