Journal

Article
ผลของแป้งเมล็ดมะขามต่อสมบัติทางกายภาพและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
28
Issue
12
Year
ธันวาคม 2020
Page
2236-2248
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-