Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2546
  • วศ.ด(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 11 10 0 0
  2021 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสารเพิ่มความหนืดในอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากจากเซลลูโลสของใบสับปะรดเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การปรับแต่งโครงสร้างของตัวรองรับอะลูมินาโดยเทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงเพื่อพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2016 การใช้เทคโนโลยีเชิงความร้อนในการปรับแต่งพื้นผิวและรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น – ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2014 การใช้เทคโนโลยีเชิงความร้อนในการปรับแต่งพื้นผิวและรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 6 0 0
  2012 นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L. Merrill) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 31 11 0 0
  2020 การพัฒนาสารเพิ่มความหนืดในอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากจากเซลลูโลสของใบสับปะรดเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การปรับแต่งโครงสร้างของตัวรองรับอะลูมินาโดยเทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงเพื่อพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 อิทธิพลของการปรับปรุงกระบวนการห่อหุ้มด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีต่อรสขมของเวย์โปรตีนไฮโดรไลเซท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนต, 1,3-โพรเพนไดออล และฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากกลีเซอรอล หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การใช้เทคโนโลยีเชิงความร้อนในการปรับแต่งพื้นผิวและรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2017 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น – ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 6 0 0
  2016 การห่อหุ้มน้ำมันปลาทูน่าโดยใช้การอบแห้งแบบพ่นฝอยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การใช้เทคโนโลยีเชิงความร้อนในการปรับแต่งพื้นผิวและรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ใยอาหารผงคุณภาพสูงจากกากมะนาวเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2015 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2014 การกำจัดโลหะหนักโดยใช้ไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2013 นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L. Merrill) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์การเสื่อมสภาพโดยกลไกออกซิเดชันในการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การทำให้รำข้าวคงตัวด้วยการอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2010 จลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองอบแห้งระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 6 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 2 0 0
  2013 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งสำหรับการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ:กรณีศึกษาไอโซฟลาโวนและวิตามินอี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2012 นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L.Merrill) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวฮางงอกเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2010 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผงซิริซินจากน้ำต้มรังไหมด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 0 0 0 0