การกำจัดโลหะหนักโดยใช้ไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าว

Publish Year International Journal 2
2018 exนายนพดล ปั้นจันทร์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Optimization of synthesis condition for carboxymethyl cellulose-based hydrogel from rice straw by microwave-assisted method and its application in heavy metal ions removal", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 93, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 413-425
2014 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exนายนครินทร์ ชำนาญไพสณฑ์, "Mathematical model for continuous and intermittent microwave-assisted extraction of bioactive compound from plant material: Extraction of ?-carotene from carrot peels", Chemical Engineering Science, ปีที่ 116, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 442-451
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพรรณทิวา คำดี, exนายนพดล ปั้นจันทร์, "สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมเซลลูโลสจากฟางข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3(suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 233-236
Publish Year International Conference 1
2015 exนายนพดล ปั้นจันทร์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "Preparation, Optimization and Characterization of Carboxymethyl Cellulose from Rice Straw Using Microwave Heating", 2nd International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015) , 1 - 3 กรกฎาคม 2015, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย