การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2015 exConstales, D., exYablonsky, G.S., inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exPongboutr, N., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exMarin, G.B., "When the final catalyst activity profile depends only on the total amount of admitted substance: Theoretical proof", AIChE Journal, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 31-34
2015 exSiraprapa Pimprom, exKhemmachat Sriboonkham, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKarin F?ttinger, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Copper-Nickel/SBA-15 from Rice Husk Ash Catalyst for Dimethyl Carbonate Production from Methanol and Carbon Dioxide", J. of Industrial and Engineering Chemistry , ปีที่ 31, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2015, หน้า 156-166
2014 exDonphai, W., exFaungnawakij, K., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of Ni-CNTs/mesocellular silica composite catalysts on carbon dioxide reforming of methane", Applied Catalysis A: General, ปีที่ 475, ฉบับที่ -, เมษายน 2014, หน้า 16-26
Publish Year International Conference 4
2014 exBusaya Chamnankid, exKarin F?ttinger, exGunther Rupprechter Institute , inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Ni/CeO2/ZrO2 Catalysts for Water Gas Shift Reaction: Effect of CeO2 Contents and Reduction Temperature", The 5th International Conference on Advanced Nano Materials (ANM 2014), 2 - 4 กรกฎาคม 2014, Aveiro สาธารณรัฐโปรตุเกส
2014 exMr. Nopporn Teabpinyok, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZSM-5—SBA-15 composite support", TOCAT7 Kyoto2014 Conference, Kyoto, Japan, 1-6 June 2014., 5 มิถุนายน 2014, ญี่ปุ่น
2013 exWaleeporn Donphai, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of Carbon Nanotubes Composite Catalyst on Dry Reforming reaction", The 3rd TIChE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment" , 17 ตุลาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exThanaree Phongamwong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Spirulina–modified NiO/N–TiO2 Catalysts for CO2 Conversion", The 3rd TIChE International Conference 2013 "Synthesis of Spirulina–modified NiO/N–TiO2 Catalysts for CO2 Conversion" , 17 ตุลาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exจิตวัต ศิวาวุธ, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "ผลของปริมาณ อัตราส่วน และลำดับการจุ่มชุบของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะร่วม (ทองแดงสังกะสี และอะลูมิเนียม) บนตัวรองรับซิลิกาไททาเนียสำหรับการผลิตเมทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 2014: 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล , 29 สิงหาคม 2014, นนทบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2012 ex Pitchaya Munpollasri, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Photoreaction of carbon dioxide and water over chlorophyll-modified mixed nickel and silver loaded on titanium dioxide and zinc oxide catalysts", The 3rd Research Symposium on Petrochemicals, and Materials Technology and the 18th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 24 เมษายน - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย