จลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองอบแห้งระหว่างการเก็บรักษา

Publish Year International Journal 5
2012 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exนางสาวมะลิ นาชัยสินธุ์, exผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด, "Kinetic modelling of drying and conversion/degradation of isoflavones during infrared drying of soybean", Food Chemistry, ปีที่ 133, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2012, หน้า 946-952
2011 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวมะลิ นาชัยสินธุ์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Effect of Drying Conditions on Isoflavones and ?-Glucosidase Inhibitory Activity of Soybean [Glycine max (L.) Merrill]", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2011, หน้า 300-303
2011 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exKanthamool, W., exDevahastin, S., "Hydrodynamic characteristics of a pulsed spouted bed of food particulates", Journal of Food Engineering, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 299-307
2010 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exProf.Vijaya Raghavan, exA. Hussain, exZ. Li, exD. R. Ramanah, "Microwave Drying of Ginger by Online Aroma Monitoring", Drying Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 42-48
2010 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Modelling quality changes of fruits and vegetables during drying: a review", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 9, กันยายน 2010, หน้า 1755-1767
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการแช่น้ำทที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 381-384