การปรับแต่งโครงสร้างของตัวรองรับอะลูมินาโดยเทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงเพื่อพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพ

Publish Year International Journal 3
2023 exณัฐวุฒิ นิลเต่า, exแพรพลอย ชฎาวงษ์, inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "Effect of Microwave Drying of Alumina Support on Properties of Cu/Al2O3 Catalyst for Synthesis of Dimethyl Ether via CO2 Hydrogenation", Topics in Catalysis, ปีที่ 66, ฉบับที่ 19-20, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1478-1491
2021 exYuttana Chuntalap, exNoppadol Panchan, exJaroon Junsomboon, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "Effect of surface treatment technique on properties and performance of Na2WO4-TiO2-MnOx/SiO2 for oxidative coupling of methane", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 96, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 3101-3113
2021 exณัฐวุฒิ นิลเต่า, exยุทธนา ฉันทลาภ, exนพดล ปั้นจันทร์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Drying Technique of Silica Support on Properties and Catalytic Activity of Multi-Metal Catalyst for Oxidative Coupling of Methane", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 199-204