ใยอาหารผงคุณภาพสูงจากกากมะนาวเหลือทิ้ง

Publish Year International Journal 1
2017 exSirada Sungsinchai, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exSakamon Devahastin, "Influences of pretreatment and drying methods on composition, micro/molecular structures and some health-related functional characteristics of dietary fibre powder from orange pulp residues", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 2217 -2229
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศิรดา สังสินชัย, "อิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อสมบัติของใยอาหารจากกากส้มเขียวหวาน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3(suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 749-752
Publish Year International Conference 1
2014 exนางสาวศิรดา สังสินชัย, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการบำบัดเบื้องต้นและการอบแห้งที่มีผลต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากกากส้มเขียวหวาน", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย