ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Publish Year International Journal 8
2021 exBulin Boonrod, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Prapainainar, "Environmental impact assessment of bio-hydrogenated diesel from hydrogen and co-product of palm oil industry", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 46, ฉบับที่ 17, มีนาคม 2021, หน้า 10570-10585
2020 exBulin Boonrod, exChutithep Rochpuang, exThitiwut Paisan, exChaiwat Prapainainar, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exNichakul Hongloi, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Operating Conditions of Bio-HydrogenatedDiesel Production from Fatty Acid", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 397-402
2020 exWireeya Chawjiraphan, exChayachon Apiwat, exKhoonsake Segkhoonthod, exKiatnida Treerattrakoon, exPreedee Pinpradup, exNuankanya Sathirapongsasuti, exPrapasiri Pongprayoon, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์, exPatcharee Isarankura-Na-Ayudhya, exDeanpen Japrung, "Albuminuria detection using graphene oxide-me diate d fluorescence quenching aptasensor", MethodX, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 10111
2020 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZehui Du, exApitchaya Thempetch, exChaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, exStuart M. Holmes, "Properties and DMFC performance of nafion/mordenite composite membrane fabricated by solution-casting method with different solvent ratio", Energy, ปีที่ 190, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 116451-116461
2019 exLubinska-Szczygel, M, exRozanska, A, exNamiesnik, J, exDymerski, T, exSzterk, A, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์, exVearasilp, S, exKatrich, E, exGorinstein, S, "Influence of steam cooking on pro-health properties of Small and Large variety of Momordica charantia", FOOD CONTROL, ปีที่ 100, มิถุนายน 2019, หน้า 335-349
2019 exTreerattrakoon, K., exJiemsakul, T., exTansarawiput, C., exPinpradup, P., exIempridee, T., inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์, exKhoothiam, K., exDharakul, T., exJaprung, D., "Rolling circle amplification and graphene-based sensor-on-a-chip for sensitive detection of serum circulating miRNAs", Analytical Biochemistry, ปีที่ 577, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 89-97
2019 exHongloi, N., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrapainainar, C., "Nickel catalyst with different supports for green diesel production", Energy, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 306-320
2017 exBulin Boonrod, exChaiwat Prapainainar, exPhavanee Narataruksa, exAngsana Kantama, exWorayut Saibautrong, exKandis Sudsakorn, exThumrongrut Mungcharoen, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluating the environmental impacts of bio-hydrogenated dieselproduction from palm oil and fatty acid methyl ester through life cycleassessment", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 142, มกราคม 2017, หน้า 1210-1221