นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2019 exธนาภา นุ่มพิไล, exNarong Chanlek , exYingyot Poo-arporn, exSuttipong Wannapaiboon, exChin Kui Cheng, exNuchanart Siri-Nguan, exThana Sornchamni, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exG?nther Rupprechter, exJumras Limtrakul, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Pore size effects on physicochemical properties of Fe-Co/K-Al2O3 catalysts and their catalytic activity in CO2 hydrogenation to light olefins", Applied Surface Science, ปีที่ 483, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 581-592
2019 exTanakit Chomboon, exWeerit Kumsung, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exSelim Senkan, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Chromium-Ruthenium Oxides Supported on Gamma-Alumina as an Alternative Catalyst for Partial Combustion of Methane", Catalysts , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน - พฤษภาคม 2019, หน้า 1-18
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Green Catalysts for Sustainable Energy and Environment", Asian Conference on X-ray Absorption Spectroscopy 2019 (ACXAS2019), 29 - 30 สิงหาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย