นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2021 exNapassorn Chanka, exWongsaphat Mondach, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Modification of Pineapple Leaf Fibers with Aminosilanes as Adsorbents for H2S Removal", Chemosphere , ปีที่ 266, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 129000-1-13
Publish Year International Conference 2
2020 exRengga W.D.P., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYudistira A., exWiharto A.D., "Isotherm adsorption of free fatty acid in waste cooking oil used activated carbon of banana peel as bio-adsorbent", 7th International Conference on Mathematics, Science, and Education 2020, ICMSE 2020, 6 ตุลาคม 2020, Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exRengga W.D.P., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAzizah S.Y.N., exRosada D.F., "Kinetic study of adsorption carboxylic acids of used cooking oil using mesoporous active carbon", 9th Engineering International Conference (EIC 2020), 24 กันยายน 2020, Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย