นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2021 exNapassorn Chanka, exWongsaphat Mondach, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Modification of Pineapple Leaf Fibers with Aminosilanes as Adsorbents for H2S Removal", Chemosphere , ปีที่ 266, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 129000-1-13