การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวฮางงอกเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exสุขทิพย์ สุขใส, exอ.อนุกูล วัฒนสุข, exกนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์, exอ.โสรยา เกิดพิบูลย์, "สมบัติเชิงกายภาพบางประการของซุปที่ผลิตจากข้าวกล้องและข้าวฮาง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 237-240
Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวมะลิ นาชันสินธุ์, exผศ.ดร. จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "Instant Parboiled Germinated Brown Rice (KhaoHomTongSakonthawapee) Prepared by Far Infrared Assisted Drying Technique", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4 - 6 กันยายน 2013, Luang Prabang สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว