การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น – ระยะที่ 2

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2017 exAtikun Poungsombate, exThidarat Imyen, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBen Embley, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Direct Synthesis of Dimethyl Carbonate from CO2 and Methanol by Supported Bimetallic Cu-Ni/ZIF-8 MOF Catalysts", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 80, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 16-24
2016 exTanut Pettong, ex Pawin Iamprasertkun, ex Atiweena Krittayavathananon, ex Phansiri Sukha, exPichamon Sirisinudomkit, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exJumras Limtrakul, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High-Performance Asymmetric Supercapacitors of MnCo2O4 Nanofibers and N-Doped Reduced Graphene Oxide Aerogel", ACS applied materials & interfaces, ปีที่ 8, ฉบับที่ 49, ธันวาคม 2016 - มกราคม 2017, หน้า 34045-34053
Publish Year International Conference 2
2015 ex N. Teabpinyok, exS. Samingprai, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "CO2 Hydrogenation to Methanol over Cu/ZSM-5—SBA-15 Composite Catalyst", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exS. Kiatphuengporn, exJ. Limtrakul, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Exploring the Effect of Pore Characteristics of MCM-41 Supports on the Functionality of Fe–Cu Catalysts for CO2 Hydrogenation", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย