การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์การเสื่อมสภาพโดยกลไกออกซิเดชันในการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซล