นวัตกรรมใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมสำหรับประยุกต์ใช้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2024 exSomphol, W., exChanka, N., exBoonmalert, T., exLoykulnant, S., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exDittanet, P., "Extraction of Cellulose Nanocrystals and Nanofibers from Rubber Leaves and Their Impacts on Natural Rubber Properties", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024
2023 exKanokporn Pornbencha, exSarannuch Sringam, exSupicha Piyanirund, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Functionalization of cellulose nanocrystals extracted from pineapple leaves as a UV-absorbing agent in poly(lactic acid)", RSC Advances, ปีที่ 13, ฉบับที่ 22, พฤษภาคม 2023, หน้า 15311-15321
2023 exSukprom, T., exChanklang, S., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Lead Ions Removal Using Pineapple Leaf-Based Modified Celluloses", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023
Publish Year International Conference 1
2023 exNumporn Thungphotrakul, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Chitosan-based Nano-emulsion and Pickering Emulsion for Clove Essential Oil Encapsulation", The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 - 29 พฤศจิกายน 2023, เขาใหญ๋ นครราชสีมา ประเทศไทย