การใช้เทคโนโลยีเชิงความร้อนในการปรับแต่งพื้นผิวและรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2)