Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  ?-glucosidaseblack glutinous ricecolorcrispy snackfermentationfermented soybeanfood insecurityGel propertiesglucono-delta-lactonelactic acid bacteriaLipid OxidationMaillard reaction productsmushroomnutritional valuephenolic compoundphysical propertiesprobioticSom-fugtextural propertiestexturetexture Thai native beefThai Native Cattlethermal propertiesThong-MuanThua-naoการหมักการหมักแบบเกิดกรดแลกติกการหมักแบบเกิดแอลกอฮอล์กุ้งส้มกุนเชียงเกลือขนมจีบขนมถั่วกวนข้าวหมากข้าวเหนียวดำความกังวลด้านสุขภาพความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาความพร้อมด้านอาหารคุณค่าทางโภชนาการคุณภำพทำงกำยภำพคุณภำพทำงประสำทสัมผัสคุณลักษณะคุณสมบัติการต้านการเกิดออกซิเดชั่นคุณสมบัติการลดระดับน้ำตาลในเลือดคุณสมบัติทางกายภาพ Thau-kaun (a Thai dessert)เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำเครื่องแกงแคลเซียมชาใบหม่อนซอสเข้มข้นซูโครสดัชนีมวลกายเด็กวัยเรียนถั่วขาวถั่วเขียวทาร์ตนมนมข้นหวานน้ำมันพืชน้ำยากะทิบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียแลกติกปลากรายปลาทรายแดงป่าชุมชนเปลือกไข่ไก่แป้งกล้วยแป้งสาลีโปรตีนกล้ามเนื้อผงเปลือกไข่ไก่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการผู้สูงอายุพฤติกรรมการบริโภคฟองมูสแยมลักษณะเนื้อสัมผัสลักษณะเนื้อสัมผัส banana flourสถานีวิจัยสมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหารสมบัติทางกายภาพสมบัติทางกายภาพ dateสมบัติทางประสาทสัมผัสส้มฟักสารต้านอนุมูลอิสระหนามแดงเห็ดองค์ประกอบทางเคมีอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารกลางวันอาหารไทยอาหารพร้อมบริโภคอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพแอนโทไซยานินแอนโธไซยานินไอศกรีมดัดแปลง

  Interest

  สมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการ, เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2562 - ต.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  • ธ.ค. 2558 - ต.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
  • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Changes in composition and functional properties of proteins and their contributions to Nham characteristicsVisessanguan W., Benjakul S., Riebroy S., Thepkasikul P.2004Meat Science
  66(3),pp. 579-588
  170
  2Acid-induced gelation of natural actomyosin from Atlantic cod (Gadus morhua) and burbot (Lota lota)Riebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Erikson U., Rustad T.2009Food Hydrocolloids
  23(1),pp. 26-39
  109
  3Changes in lipid composition and fatty acid profile of Nham, a Thai fermented pork sausage, during fermentationVisessanguan W., Benjakul S., Riebroy S., Yarchai M., Tapingkae W.2006Food Chemistry
  94(4),pp. 580-588
  99
  4Properties and acceptability of Som-fug, a Thai fermented fish mince, inoculated with lactic acid bacteria startersRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W.2008LWT - Food Science and Technology
  41(4),pp. 569-580
  85
  5Gel-forming properties of surimi produced from bigeye snapper, Priacanthus tayenus and P macracanthus, stored in iceBenjakul S., Benjakul S., Visessanguan W., Riebroy S., Ishizaki S., Ishizaki S., Tanaka M.2002Journal of the Science of Food and Agriculture
  82(13),pp. 1442-1451
  83
  6Effect of iced storage of bigeye snapper (Priacanthus tayenus) on the chemical composition, properties and acceptability of Som-fug, a fermented Thai fish minceRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M.2007Food Chemistry
  102(1),pp. 270-280
  70
  7Some characteristics of commercial Som-fug produced in ThailandRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Kijrongrojana K., Tanaka M.2004Food Chemistry
  88(4),pp. 527-535
  62
  8Accelerated proteolysis of soy proteins during fermentation of thua-nao inoculated with Bacillus subtilisVisessanguan W., Benjakul S., Potachareon W., Panya A., Riebroy S.2005Journal of Food Biochemistry
  29(4),pp. 349-366
  54
  9Comparative study on acid-induced gelation of myosin from Atlantic cod (Gardus morhua) and burbot (Lota lota)Riebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Erikson U., Rustad T.2008Food Chemistry
  109(1),pp. 42-53
  52
  10Probiotic lactic acid bacteria from Kung-Som: Isolation, screening, inhibition of pathogenic bacteriaHwanhlem N., Watthanasakphuban N., Riebroy S., Benjakul S., H-Kittikun A., Maneerat S.2010International Journal of Food Science and Technology
  45(3),pp. 594-601
  41
  11Physical properties and microstructure of commercial Som-fug, a fermented fish sausageRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M.2005European Food Research and Technology
  220(5-6),pp. 520-525
  31
  12Effect of irradiation on properties and storage stability of Som-fug produced from bigeye snapperRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M., Erikson U., Rustad T.2007Food Chemistry
  103(2),pp. 274-286
  29
  13Changes during fermentation and properties of Som-fug produced from different marine fishRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M.2007Journal of Food Processing and Preservation
  31(6),pp. 751-770
  24
  14Bleeding of farmed atlantic cod: Residual blood, color, and quality attributes of pre- and postrigor fillets as affected by perimortem stress and different bleeding methodsDigre H., Digre H., Erikson U., Misimi E., Standal I., Gallart-Jornet L., Riebroy S., Rustad T.2011Journal of Aquatic Food Product Technology
  20(4),pp. 391-411
  14
  15Comparative studies on chemical composition, phenolic compounds and antioxidant activities of brown and white perilla (Perilla frutescens) seedsKongkeaw S., Riebroy S., Chaijan M.2015Chiang Mai Journal of Science
  42(4),pp. 896-906
  13
  16Effect of setting conditions on proteolysis and gelling properties of spotted featherback (Chitala ornata) muscleTachasirinukun P., Chaijan M., Riebroy S.2016LWT - Food Science and Technology
  66,pp. 318-323
  8
  17Physicochemical characteristics of glucosamine from blue swimming crab (Portunus pelagicus) shell prepared by acid hydrolysisKraisangsri J., Nalinanon S., Riebroy S., Yarnpakdee S., Ganesan P.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(12),pp. 869-877
  2
  18Autolysis of clown featherback (Chitala ornata) muscleThiabmak C., Sriket C., Yarnpakdee S., Kim S., Nalinanon S.2019Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  18(1),pp. 80-93
  2
  19The Effects of Oxidation on the Physicochemical Properties of Semitendinosus and Vastus Lateralis Muscles from Thai Native Cattle (Bos indicus)Wibowo A., Wibowo A., Fajrih N., Panpipat W., Riebroy S., Suhardi , Chaijan M.2023International Journal of Veterinary Science
  12(6),pp. 838-846
  0
  20β-glucosidase producing Bacillus isolated from Thua-nao, an indigenous fermented soybean food in ThailandMeannui N., Riebroy S., Tangwatcharin P., Hong J., Sumpavapol P., Chaijan M.2017Chiang Mai Journal of Science
  44(4),pp. 1257-1269
  0