Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2550

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 2 0 0
2016 อาหารจากป่าชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ: การศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การพัฒนาศักยภาพพืชอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากป่าชุมชนในจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าของโปรตีนไมโอไฟบริวจากปลากรายระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าของโปรตีนไมโอไฟบริวจากปลากรายระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 6 0 0
2016 คุณลักษณะทางเคมี กายภาพและทางประสาทสัมผัสของอาหารพร้อมบริโภคจากกล้วยและความคงตัวระหว่างการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2015 คุณลักษณะและคุณภาพทางโภชนาการของหมูส้มที่มีการเติม กลูโคโนเดลต้าแลกโตน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2015 การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0 1 0 0
2011 การสกัดแอนโทไซยานินจากผลหนามแดงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารให้สีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2008 ผลของ glucono-delta-lactone ต่อคุณลักษณะและการเกิดเจลของส้มฟัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 5 0 0
2017 โครงการศักยภาพและความพร้อมด้านอาหารและการเกษตรของกลุ่มประเทศ CLMV ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 1 0 0
2017 การพัฒนาซอสเข้มข้นเพื่อสุขภาพสำหรับการผลิตอาหารไทยมื้อกลางวัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 ผลของบรรจุภัณฑ์และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณสมบัติการต้านการเกิดออกซิเดชั่นและสมบัติการลดระดับน้ำตาลในเลือดของชาใบหม่อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 ผลของการล้างเนื้อปลาทรายแดงบดสำหรับการผผลิตกุนเชียง:คุณลักษณะและการยอมรับ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 Screening of probiotic lactic acid bacteria and utilization for production of fermented shrimp (Kung-Som) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 4 0 0