รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2016

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

41

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

15

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 9
2016 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2016 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์,"เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิตไดซ์เบดร่วมกับปั้มความร้อนระดับใช้ในการทดลองเพื่อการอบแห้งข้าวเปลือกงอกและธัญพืชต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ", รางวัลชนะเลิศนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559, สาขาเกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 6 2016
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Efficiency Improvement of Osmotic Dehydration by Ultrasound and Drying by Microwave in a Commercial Scale", Bronze prize, เกษตร, Taipei International Invention Show and Technomart, Sep 30 2016
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Efficiency Improvement of Osmotic Dehydration by Ultrasound and Drying by Microwave in a Commercial Scale", Special award, เกษตร, Taiwan International Invention Award Winners Association, Oct 1 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Lethality and quality evaluation of inpackaged readytoeat cooked Jasmine rice subjected to industrial continuous microwave pasteurization", Best Paper Award, Thermal Properties, International Conference on Food Properties, Jun 1 2016
2016 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Flavor Profile of Szechuan Pepper (Zanthoxylum simulans)and Its Impact as Flavor Enhancer", Outstanding Research Paper, Anantara Riverside Resort, Bangkok, Thailand, 2nd International Conference on Food Properties (iCFP2016) committee (Prof. Mohammad Shafiur Rahman - Conference Chair), Jun 1 2016
2016 inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of storage time of rice grains on quality of fresh rice noodles", Second runner-up poster presentation award, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016, 16-17 June 2016, Bitec, Thailand., , Agro-Industry Academic Council Association, Jun 17 2016