รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2017

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2017 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี)", วิทยาศาสตร์กายภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 10 2017
2017 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"ประกาศเกียรติคุณ บุคคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2559", บริการวิชาการ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Jun 29 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2017 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Process and Machine for tofu skin production in a continuous system", รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมสะอาด, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Effects of Different Drying Conditions on ProteinEnriched Instant Noodles Microstructure and Qualities Compared to Deep Frying", Best presentation award, -, Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society, Nov 26 2017