รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2009

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

49

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

63

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

11

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2009 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 3 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์,"เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)ประจำปี 2552", กลุ่มธุรกิจชีวภาพ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , Jan 26 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2009 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inนายทนิฐ หงษ์ดุสิต,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอ้างอิงอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาเกษตรศาสตร์ ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 25 2009
2009 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"Colorimetric mixed-dyes-based food spoilage indicator-FreshZense", KU Innovation award 2009 (รองชนะเลิศ), ประเภทอาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"เคยู เฟรชเซ็นซ์ ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า", นวัตกรรมข้าวไทย ปี 2552, รางวัลที่ 2 , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, Oct 5 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม เฟรชเซ็นต์", รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2009 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Effect of variety on quality of frozen papaya", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์, พืชสวนอินทรีย์/สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว/นวัตกรรมทางพืชสวนและการแปรรูป, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, May 8 2009
2009 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of the Detection Assays for Ochratoxin A by Monoclonal Antibody", ผลงานวิจัย ระดับชมเชย , สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา, คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9, Nov 24 2009