รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2015

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

5

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2015 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Identification of Volatile Aroma Compounds in Coconut Sugar", รางวัลชมเชยผลงานทางวิชการในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2015
2015 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์,inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Antimicrobial activity of encapsulated fingerroot essential oil in marinated pork during storage in refrigerated temperature", รางวัลผลงานระดับดีเด่น การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 , , สวพ. มก., Feb 4 2015
2015 inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"EFFECT OF UHT PROCESSING ON QUALITY AND SHELF LIFE OF COCONUT WATER", Best Poster, , GSICA, Oct 22 2015