รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2014

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

55

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

44

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

10

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Marquis Who's Who in the world 2015", , Marquis Who's Who publications, Jun 2 2014
2014 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์,"2014 Outstanding Alumni Award", , สมาคมศิษย์เก่า Penn State Alumni Association และ College of Agricultural Sciences, Oct 20 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 5
2014 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : clean-up column for aflatoxins analysis", Bronze Medal Award, Biotechnology, The 10th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2014) , Sep 20 2014
2014 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : clean-up column for aflatoxins analysis", Leading Innovation Award , , International Intellectual Property Network (IIPNF), Sep 20 2014
2014 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : clean-up column for aflatoxins analysis", TIIIA Outstanding Diploma , , Taiwan Invention & Innovation Industry Association, Sep 20 2014
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Instant GABA rice noodle and salmon seasoning powder", Special Award, , Taiwan Invention Association, Dec 1 2014
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"“Instant GABA Rice Noodle and Salmon Seasoning Powder”", Silver Prize , , Korea Invention Promotion Association, Dec 1 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2014 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Mathematical Modeling and Microbiological Verification of Ohmic Heating of a Multicomponent Mixture of Particles in a Continuous Flow Ohmic Heater System", รางวัลผลงานวิจัย รางวัลดี , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2014
2014 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"Immunoregulatory activities of nonstarch polysaccharide extracted from rice during grain development.", 2nd Best Poster Award, , ม แม่ฟ้าหลวง, Nov 21 2014
2014 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Effect of Relative Humidity and Temperature during Storage on Physical and Gelling Properties of Freezedried Egg White", The Third Best Oral Presentation Award ICAAI 2014 , , Mae Fah Luang University, Nov 21 2014