รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2007

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

68

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2007 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,"Infusion Process Development of Green Tea Flavored Jasmine Rice ", Professional Vote (IRPUS 2549), เกษตรศาสตร์/ชีววิทยา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Apr 22 2007

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด