รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2012

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

8

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Marquis Who's Who in the world 2013", -, Marquis Who's Who Publications, Jun 29 2012
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2555 ของ สกว", , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), Dec 20 2012
2012 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Thai Scholar Innovation in USA and Canada Program", , The Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC, Nov 5 2012
2012 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Rev. P. T. Taigenides Prof. R. E. Stewart Memorial Award “Graduate Student of the Year”", , Food, Agricultural and Biological Engineering Department, The Ohio State University, Apr 12 2012
2012 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Graduate Research Award", , Food, Agricultural and Biological Engineering Department, the Ohio State University, Apr 12 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด