รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2010

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

16

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2010 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์,"ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 19 2010
2010 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards", Agricultural Science and Technology, จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ ELSEVIER (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) , Oct 15 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 13
2010 inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ,inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"Optimization of instant jasmine rice process and its physicochemical properties", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 (รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Isolation and some characteristics of lipoxygenase from aromatic brown rice (Oryza Sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Extraction of Rice Bran Extract and Some Factors Affecting Its Inhibition of Polyphenol Oxidase Activity and Browning in Potato", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Partial purification and characterisation of banana [Musa (AAA Group) 'Gros Michel'] polyphenol oxidase", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Preparation and Some Functional Properties of Rice Bran Protein Concentrate at Different Degree of Hydrolysis using Bromelain and Alkaline Extraction", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Antioxidative properties of partially purified barley hordein, rice bran protein fractions and their hydrolysates", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Effect of preparation conditions on composition and sensory aroma characteristics of acid hydrolyzed rice bran protein concentrate", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Preparation of Ultrafiltered Rice Bran Extract and Some Factors Affecting its Browning Inhibition in Potato Puree", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี,inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Acceleration of ageing in rice stick noodle sheets using low temperature", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร,inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutan", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"Physicochemical properties of KDML 105 rice cultivar from different cultivated locations in Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์,"Influence of chitosan and NaCl on physicochemical properties of low-acid tuna oil-in-water emulsions stabilized by non-ionic surfactant", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์,"Influence of chitosan on stability and lipase digestibility of lecithin-stabilized tuna oil-in-water emulsions", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Effect of Fermentation Process on the GABA Content in Fermented Rice Flour", รางวัลที่ 1 ในการเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 , อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Nov 23 2010