รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2011

49

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

50

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2011 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์,"รางวัลซิว–เสงี่ยม กาญจนจารี เพื่อผู้นํานักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ", , มูลนิธิสวิตา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 19 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2011 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Processing method for instant high nutrition wheat noodle with no use of oil frying", รางวัลที่ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ระดับปริญญาตรี ปี 2554, , สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน), Jan 5 2011
2011 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"Application of an optimized 18-h method involving one step culturing and single primer-based PCR assay for detection of Salmonella spp. in foods", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2011 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products", The Best Poster Presentation, , International Association of Packaging Research Institute (IAPRI), May 16 2011