รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2008

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

78

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

9

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2008 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ", กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 10 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2008 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1", รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"มินิคอลัมน์: อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1", รางวัลชนะเลิศ, , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 4 2008
2008 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,"มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี", การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2550, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2008 inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางพัชรี อำรุง,"Change in Morphological of Rice Starch During Grain Development", Poster Presentation Award 2008 :Honorable Prize , Bioscience , Microscopy Society of Thailand, Jan 10 2008