รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2003

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

2

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2003 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2003
2003 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น", อุตสาหกรรมเกษตร, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 9 2003

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด