รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2013

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

90

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

42

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

7

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2013 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Leading educators of the world 2013", -, International Biographical Centre, Cambridge, England, Mar 8 2013
2013 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century - 2013", , International Biographical Centre, England, Mar 8 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,"ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลีโนนในข้าวโพด", รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 31 2013
2013 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : Clean-up cpilumn for aflatoxin analysis", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี, สาขาสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2013
2013 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Time reduction of syruping papaya by ultrasound and drying by microwave", รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี , กลุ่มผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมเน้นทั้งด้านอาหารและไม่ใช้อาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 31 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ,inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล,inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"A preliminary investigation on the presence of zearalenone producing Fusarium from corn in Thailand", 1st WINNER POSTER in International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety, , International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety, Jun 28 2013
2013 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง,inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"DETECTION OF SALMONELLA SPP. FROM CHICKEN PRODUCTS BY EMAPCR", ได้รับรางวัลที่ 3 ในการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ , , KU - FIRST, Aug 28 2013