Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2542
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 0 0 0
  2024 การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตโปรตีนเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบ solid-state fermentation สำหรับการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสสที่มีคุณสมบัติเชิงฟังก์ชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารสำคัญและโปรตีนในถั่วเขียวผิวดำ และผลของกระบวนการแปรรูปอาหารและกระบวนการทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 ศักยภาพของกระบวนการทางชีวภาพในการส่งเสริมคุณสมบัติเชิงหน้าที่และคุณภาพโปรตีนของถั่วเขียวผิวดำเพื่อผลิตส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเชิงหน้าที่จากพืชสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการศึกษาความสามารถในการย่อยได้เพื่อเพิ่มศักยภาพโปรตีนทางเลือกสำหรับการผลิตอาหารแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อหมักคอมบูชาแบบผงเชิงพาณิชย์ เพื่อความปลอดภัย เสริมคุณภาพทางด้านกลิ่นรส หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเอ็มซีทีแบบผงจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เสริมสุขภาพ ข้าวหมากควินัวเสริมโพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไซเดอร์วีนีการ์จากมังคุดเสริมโพรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวจากลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่า และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 47 Project 18 21 10 0
  2023 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนจากพืชสู่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การบูรณาการเมตาจีโนมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ของอาหารหมักจากพืชพื้นบ้านในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ในอาหารหมักจากพืชพื้นบ้านในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 สมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพของคนระหว่างวัยในโลกแห่งความผันผวน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตผงมันสำปะหลังสายพันธุ์หวานและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์มันสำปะหลังสายพันธุ์หวานในระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การใช้ประโยชน์กากชาส่วนเหลือเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการพัฒนาการผลิตคอมบูชาด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 ผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตรูปแบบใหม่จากเมล็ดฟักทองหมักโปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตสารสกัดโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดอุบัติการณ์โรคติดต่อไม่เรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 การพัฒนากระบวนการหมักกากเหง้าสับปะรดด้วยเชื้อราโมแนสคัส IFRPD 4046 เพื่อเป็นส่วนผสมอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 1 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าไข่เค็มสดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มปริมาณ Isoflavone aglycone ในถั่วเหลืองด้วยระบวนการเพาะงอกและกระบวนการหมักด้วยกล้าเชื้อกลุ่ม Rhizopus ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตเป็นน้ำนมถั่วเหลืองคุณค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าสับปะรดด้วยวิธีการหมักและการอบแห้งด้วยลมร้อน หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 มิรินจากข้าวไทย หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 1 1 1 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าปลากะพงขาวที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดชัยภูมิด้วยกระบวนการหมักและการแปรรูป หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวหอมมะลิผสมผลตะขบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 1 0 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้านในการยับยั้งเชื้อราในมะม่วงน้ำดอกไม้สุก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบเงินอุดหนุน) ประจำปี 2560 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2017 การใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเต้าหู้เพื่อใช้เป็นสารตกตะกอนธรรมชาติในกระบวนการผลิตเต้าหู้ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา (KOMBUCHA) ถั่งเช่าสีทองสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 1 0
  2017 นวัตกรรมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรในสกุลสะค้านเพื่อพัฒนาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 0 0 0 0
  2015 การศึกษาผลจากกระบวนการเพาะงอกต่อปริมาณและโครงสร้างทางเคมีของสาร saponin ในถั่วเหลือง และถั่วเหลืองผิวดำสายพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2014 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556 0 0 0 0
  2013 การเพิ่มปริมาณสาร Monacolin K และ Gramma-aminobutyric acid (GABA) ในการหมักข้าวแดงด้วยเชื้อรา Monascus spp. จากข้าวกล้อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2556 0 3 0 0
  2013 ผลของระยะการสุกต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในเนื้อตาล ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2013 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งถั่วเหลืองพร้อมบริโภคและผลิตภัณฑ์ จากถั่วเหลืองสำหรับสตรีวัยทอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 1 0
  2013 ผลของระยะการสุกต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในเนื้อตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การเกิดกรดอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 2 0
  2011 การประยุกต์ใช้เทคนิค Surface Culture Fermentation ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์สับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 3 0
  2010 ผลของการงอก และหมักด้วยเชื้อ Lactobacillus plantarum ต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ Gamma – aminobutyric acid และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดดถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2009 ความหลากหลายของปริมาณโฟเลทจากยีสต์ขนมปังและบริวเวอร์ยีสต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพจากข้าวและถั่วของไทย: คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2008 การคัดเลือกโปรไบโอติกยีสต์จากผักและผลไม้ดองเพื่อใช้สำหรับการผลิต L-amino acids หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การค้นหาโปรไบโอติกแบคทีเรียและจัดจำแนกสายพันธุ์โดยเทคนิค 16s DNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การศึกษาความหลายหลายของยีสต์จากผักและผลไม้ดองในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2007 การผลิตนักเก็ตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 53 Project 7 6 19 0
  2023 การพัฒนาส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าวหมากเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมัก หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. พี. กรัณย์เพชร 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเห็ดเยื่อไผ่ด้วยวิธีแบบ Rapid Tray Culture (RTC) Process หัวหน้าโครงการ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ 0 0 0 0
  2023 การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ผู้ประสานงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 0 0 0 0
  2022 การสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนเหลือจากกระบวนการผลิตโกโก้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไอกู๊ด กู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2022 การเพิ่มมูลค่าของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ของหมู่บ้านคชานุรักษ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การเพิ่มมูลค่าน้ำหวานดอกมะพร้าวเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไซเดอร์วีนีการ์กัมมี่สุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตด้วยโปรตีนจากพืช ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ฟูด 0 0 0 0
  2021 การสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนเหลือจากผลไม้ส่งออกเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก หัวหน้าโครงการ บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด 0 0 0 0
  2021 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอรี่ผสมลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ บ้านไร่ธนาทิพย์ 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เดอะกรีนกีค จำกัด 0 0 2 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตด้วยโปรตีนจากพืช หัวหน้าโครงการ บริษัท วีเกนฟู้ดแอนด์โค จำกัด 0 0 5 0
  2020 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เทมเป ไส้กรอกเทมเป และยืดอายุผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์นมอะโวคาโด ผู้ร่วมวิจัย คุณกัณรัตน์ แต้ตระกูล 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการผลิตปลาส้มปลากะพงขาวและผงโรยข้าวญี่ปุ่นจากปลาส้ม หัวหน้าโครงการ บริษัท แม่น้ำบางประกง ฟาร์ม จำกัด 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มหมักจากมะพร้าวพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ บริษัท ทานสาระ จำกัด 0 0 1 0
  2019 การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากอ้อยและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าปลายข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำผลไม้ หัวหน้าโครงการ วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 8 0
  2019 โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาในอาหาร (ช่วงที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วีแกนชีสจากถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินทัชธนกร จำกัด 0 0 0 0
  2018 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากของเหลือในกระบวนผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวไรส์เบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ บริษัท โฟร์เอฟ อะโกร จำกัด 1 0 0 0
  2018 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดด้วยกระบวนการหมักแบบ Rapid Tray Culture (RTC) Process หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีบี้ โรบิก้า 0 0 0 0
  2018 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวหอมมะลิแดงและข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ผสม prebiotics) หัวหน้าโครงการ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก หัวหน้าโครงการ บริษัท มังกี้ ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด 0 0 0 0
  2018 เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 1 0 0 0
  2018 น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวโพดม่วง หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 0 0 0 0
  2018 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตเตมเปอบกรอบผสมข้าวสังข์หยด ผู้ร่วมวิจัย บริษัทร้านเตมเป ปัตตานี 0 0 0 0
  2018 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ขนมเต้าส้อเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ขนมท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 โครงการการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 1 0
  2017 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวผสมข้าวโพดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (โรงงสีไฟไทยสมบูรณ์ 45 หมู่ 1 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 2 0
  2017 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย U.S. Soybean Export Council (USSEC) 0 0 0 0
  2016 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวผสมน้ำผลไม้ หัวหน้าโครงการ บริษัทอะกริเทค โกลบอลเทรด จำกัด 0 1 0 0
  2016 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากใบชาและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมชาชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ บริษัท ลีโอ อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากจันทน์เทศ หัวหน้าโครงการ บริษัท ลีโอ อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการผลิตคีเฟอร์โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายเอนก สวัสดีไทร) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการหมักข้าวแดงเพื่อเพิ่มผลผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ โดย Monascus purpureus IFRPD 4046 สายพันธุ์กลายจากปลายข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดขอน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด 0 0 0 0
  2015 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากน้ำหมากเม่า หัวหน้าโครงการ หจก.บัวคำ สกลนครก่อสร้าง (นายพรชัย บุญศิริชัย) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาวิธีการผลิตเซลล์ยีสต์และผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การศึกษาผลของกรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Organic Volatile Acid, OVA) ในกระบวนการหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา หัวหน้าโครงการ บริษัทเอิร์ธบอร์น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การถ่ายทอดวิธีการผลิตไวน์ น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด และการผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำผลไม้ หัวหน้าโครงการ Dutch Mill Co.,Ltd 0 0 0 0
  2012 Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 0 0 0
  2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2011 Prevention of bacterial contamination during ethanol production using stress-tolerant yeast isolated in Thailand หัวหน้าโครงการ United Nation University (UNU) 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่เค็ม: การพัฒนาตำรับอาหารจากปลาส้มและไข่เค็มเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0
  2010 การคัดหาและการพิสูจน์ลักษณะของbacteriocin จากแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกจากผักดองของไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Krin holdong company ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ United Nation University (UNU)-Kirin Fellowship Programme 1 2 0 0
  2007 Study on the Anti-tumor Activity Secondary Metabolites from Endophytic Fungi of Cephalotaxus mannii ผู้ร่วมวิจัย ทุนรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความ่รวมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน (Sino-Thai Join Research Development Project 1 0 0 0