การผลิตนักเก็ตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อสำเร็จรูป

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fish", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 110, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2010, หน้า 553-557
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนายวันชัย พันธ์ทวี, "Comparison on Starter Culture from Three Drying Methods for Thai Fermented Fish (Plaa-som) Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ประมวล ทรายทอง, exนายศุภชัย นิติพันธุ์, exผศ บุษกร อุตรภิชาติ, "โครงสร้างประชากรแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ปลาส้มด้วยวิธี 16S rDNA-PCR และ DGGE", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557, 21 - 24 พฤษภาคม 2014, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย