การศึกษาความหลายหลายของยีสต์จากผักและผลไม้ดองในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, "Preliminary Identification of Yeast Isolated fromv Fermented fruits and Vegatables products in Thailand.", 28th International Specialised Symposium on Yeast: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development, 15 - 18 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย