การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากจันทน์เทศ

  • บริษัท ลีโอ อินโนเวชั่น จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี