การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวหอมมะลิผสมผลตะขบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  • Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง,inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2019 exธนศักดิ์ ล้อมทอง, inดร.ประมวล ทรายทอง, "Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysis", International Food Research Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 1515-1523