ผลของระยะการสุกต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในเนื้อตาล

Publish Year National Conference 1
2022 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inนางสาววาสนา นาราศรี, "Impact of maturity at harvest on ripening, quality and volatile compounds in palmyra palm (Borassus flabellifer) fruit pulp", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย