การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากอ้อยและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำอ้อย