การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวผสมข้าวโพดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  • ผู้ประกอบการ (โรงงสีไฟไทยสมบูรณ์ 45 หมู่ 1 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง,inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์