โครงการการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2560)

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี