การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอล

  • United Nation University (UNU)-Kirin Fellowship Programme

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550 (2551-2552)

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง,exJun SHIMA

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ประมวล ทรายทอง, exToshihide Nakamura , exJun SHIMA, "Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bioethanol production from molasses", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 108, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 216-219
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.ประมวล ทรายทอง, exJum Shima, exToshihide Nakamura , "Improvement of yeast strains was suitable for bio-ethanol production from molasses", 28th International Specialised Symposium on Yeast: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development , 15 - 18 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ประมวล ทรายทอง, exJun SHIMA, exToshihide Nakamura , "Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bio-ethanol production from molasses", the Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry (JSBBA) 2009, 27 - 29 มีนาคม 2009, Fukuoka ญี่ปุ่น