การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก

Publish Year International Journal 2
2023 exผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์, inดร.ประมวล ทรายทอง, "Characterization and sequencing analysis of pLP2.5-11 and pLP3.0-4 novel cryptic plasmids from Lactiplantibacillus plantarum WP72/27", 3 Biotech, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1-7
2022 exManida Chorum, exSutthawan Suphan, exWanthanee Khetkorn, exKanaporn Sujarit, exKallayanee Naloka, inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exThanasak Lomthong, "Conversion of golden oyster mushroom, Pleurotus citrinopileatus to sugar syrup using enzymatic hydrolysis as a substrate for novel bacterial cellulose (Nata) fermentation", 3 Biotech, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022, หน้า 207-1-11
Publish Year National Journal 1
2022 exผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์, inดร.ประมวล ทรายทอง, "การคัดแยกและจำแนกพลาสมิดดีเอ็นเอของแบคทีเรีย Lactobacillus spp. คัดแยกจากอาหารหมักท้องถิ่นภาคใต้", วารสารเกษตรพระวรุณ (Prawarun Agricultural Journal), ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 8-16
Publish Year International Trademark 1
2023 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์, "สูตรผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก และกรรมวิธีการผลิต", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2023