โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2016

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2016 การพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการเกษตรเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 4 12 2 0
2016 ความปลอดภัยของข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์ในเขตแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพื้นที่กลุ่มจังหวัด สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2016 ผลของความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ต่อการหมักซีอิ้วจากข้าวเหนียวดำและถั่วดำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 ผลของการดัดแปรแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 5 0 0
2016 การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์กลุ่มสินค้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารต้านออกซิเดชันของรำข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 บูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่เป็นแหล่งของสารไอโอดีนและความยั่งยืนทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 ปลาน้ำจืดเสริมไอโอดีนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2016 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของมะขามเปรี้ยวแกะเปลือก(Tamarindus indica)ระหว่างการเก็บรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 1 0
2016 ผลของสภาวะในการทำแห้งต่อการใช้พลังงานและคุณภาพของมะม่วงอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การผลิตและประเมินคุณสมบัติของเจลาตินจากเศษเหลือของการแปรรูปไก่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเค้กปราศจากกลูเตนที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 1 0 0
2016 การเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปข้าวด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารคุณค่าสูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตและสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2016 การสำรวจทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคเครื่องดื่ม และทัศนคติต่อนโยบายการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มของผู้ประกอบการภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0