โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2006

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 0 0 0
2006 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หม่อนในเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพหม่อนและผลิตภัณฑ์หม่อนจากหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาการผลิตไวน์ลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ผลหม่อนผสมบุกและคาราจีแนน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนแช่อิ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์หม่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2006 การพัฒนากรรมวิธีผลิตเปลือกมังคุคแห้งและแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การผลิตเห็ดโคนบรรจุในภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0