ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของมะขามเปรี้ยวแกะเปลือก(Tamarindus indica)ระหว่างการเก็บรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับการส่งออก

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of 4-hexylresorcinol incorporated with glutathione on quality and physicochemical changes in sour tamarind (Tamarindus indica L.)", In Proceedings of International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018 - สิงหาคม 2019, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of 4-hexylresorcinol incorporated with glutathione on quality and physicochemical changes in sour tamarind (Tamarindus indica L.)", 2018 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science-Summer Session , 17 - 19 สิงหาคม 2018, Sapporo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของมะขามเปรี้ยวแกะเปลือก (Tamarindus indica) ระหว่างการเก็บรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสีเนื้อสำหรับการส่งออก", โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559, 3 ตุลาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเก็บรักษามะขามเปียก", Kasetsart University, 2020